Posted by: Je L | สิงหาคม 6, 2008

การถามขยายความคิด

*คำถามที่ขยายความคิด

คำถามประเภทนี้ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผู้ตอบต้องใช้ความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งมีอยู่หลายลักษณะได้แก่

 

            ถามให้คาดคะเนเป็นคำถามเชิงสมมติฐาน ซึ่งผู้ตอบใช้ความรู้หรือประสบการณ์ของตนเองคาดหวังสิ่งที่ควรจะเป็นไปได้ตามหลักวิชา หรือที่เป็นแนวทางปัญหาได้ เช่นหากปีหน้าฝนแล้งชาวนาควรประกอบอาชีพอะไร

 

            ถามการวางแผน เป็นคำถามที่ผู้ตอบเสนอแนวคิด วางแผนการหรือแผนงานใหม่ ๆหรือแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เช่นทำอย่างไรการศึกษาพระปริยัติธรรมจะดีขึ้น

 

            ถามให้วิจารณ์ เป็นคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบพิจารณาเรื่องราวในด้านความเหมาะสมข้อดีข้อเสีย เช่นประเทศไทยมีพระพุทธศาสนากลายนิกาย ก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร

 

            ถามให้ประเมินค่าเป็นคำถามที่มุ่งให้ผู้ตอบรู้จักวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ โดยอิงกับระเบียบประเพณีค่านิยม และหลักวิชาเป็นเกณฑ์ เช่นบวชเป็นพระกับสึกเป็นฆราวาสอย่างไหนดีกว่ากัน

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: