Posted by: Je L | กรกฎาคม 20, 2008

วิธีการพูดที่ดีของนักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ทุกภาคส่วน

วิธีการพูดที่ดีของนักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ทุกภาคส่วน

การพูดกับงานธุรกิจ

         ในแต่ละวันเราใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยกับผู้คนรอบข้างการพูดธรรมดาแตกต่างจากการพูดของนักธุรกิจซึ่งสื่อสารด้วยการพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การสั่งงาน การนำเสนอผลงาน การโฆษณา เสนอขายสินค้า และบริการ นอกจากนี้นักธุรกิจต้องพูดในสังคมธุรกิจ เช่น การสนทนา การสังสรรค์ การกล่าวปราศรัย การพูดให้โอวาท พูดในการประชุม
การกล่าวรายงาน การพูดปาฐกถา การอภิปราย การสัมภาษณ์ และการพูดโทรศัพท์

จุดมุ่งหมายของการพูด
           1. เพื่อให้ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจ
           2. สร้างความสนใจ ให้เกิดสัมพันธภาพ ความร่วมมือ หรือการสนับสนุน
           3. สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ความนิยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟัง

ลักษณะการพูดที่ดีนักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ
            1. เตรียมตัว ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แต่งกายเหมาะสมกับงานอาชีพ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ตลอดจนศึกษาหัวข้อหรือข้อมูลข่าวสารที่จะพูด ด้วยการฝึกพูด เช่น การฝึกออกเสียงให้เป็นเสียงตามธรรมชาติ แจ่มใส
            2. เตรียมสาร ได้แก่ การศึกษาข้อมูลข่าวสาร ด้วยการหาข้อมูล ลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย
            3. พูดด้วยความมั่นใจ มีความชัดเจน เกี่ยวกับเนื้อหา คำพูดชัดถ้อยชัดคำ ความชัดเจนของคำพูดแต่ละคำ
จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจคำพูดของผู้พูดได้ทันที การพูดให้มีความชัดเจนต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสาร จำเป็นต้องอาศัย
การฝึกฝนและสมาธิ นอกจากนี้น้ำเสียงจะสะท้อนอารมณ์ของผู้พูด
            4. สำรวจการพูด และแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญและมีคุณค่าสำหรับการพูดคือการยิ้มให้บ่อยที่สุด
ในขณะที่พูด

ศิลปะการพูดของนักธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ
            ในชีวิตประจำวันของทุกคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดคุยหรือสนทนากับผู้คน โดยเฉพาะนักธุรกิจ การพูดเพื่อ
โน้มน้าวให้ผู้ฟังหรือลูกค้าเกิดความศรัทธา มีความคิดเห็นคล้อยตามเพื่อเกิดพฤติกรรมที่ต้องการ คือ ให้ซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้น โดยผู้พูดจะต้องมีความจริงใจ ความปรารถนาดี มีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ

ขั้นตอนการพูด
            1. สร้างความสนใจ โดยใช้วิธีการพูดที่เข้าใจง่าย สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง
            2. สร้างความเข้าใจ ได้แก่ การพูดด้วยการยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบให้เข้าใจอย่างชัดเจน
            3. สร้างความเชื่อถือ ได้แก่ การพูดอย่างมีเหตุผล มีแหล่งข้อมูล หรือหลักฐานอ้างอิง ประกอบการพูด สามารถ
สร้างความเชื่อถือให้กับผู้ฟังได้ผลดี

คุณสมบัติของผู้พูด
            1. มีศิลปะในการพูด โดยการพูดเร้าใจผู้ฟัง และโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้พูดต้องการ
สื่อสาร
            2. มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องราวที่พูด
            3. มีความเป็นกันเอง คือมีความเป็นมิตรไมตรี ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
            4. มีความจริงใจกับผู้ฟัง มีเหตุผล ปราศจาก อคติส่วนตัว
            5. มีจรรยาบรรณต่องานอาชีพ โดยการพูดกับผู้ฟังด้วยความซื่อสัตย์สุจริต          

 

* ผู้บริหาร ผู้จัดการ ถ้าไม่รู้ ให้ศึกษาเรื่องการพูดเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ต้น จนจบ และฝึกเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นด่วน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: