Posted by: Je L | กรกฎาคม 18, 2008

การพูดเชิญชวน

การพูดเชิญชวน

.  ความหมายของการพูดเชิญชวน

            การพูดเชิญชวนเป็นการพูดลักษณะหนึ่งของการพูดจูงใจ  มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟังให้เป็นไปตามแนวทางของผู้พูด  การพูดลักษณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟัง

.  ประเภทของการพูดเชิญชวน

            . การพูดเชิญชวนให้ร่วมปฏิบัติทางสังคม

            . การเชิญชวนให้ใช้บริการต่างๆ  ซึ่งมักปรากฏในรูปแบบของการโฆษณา

            .  การเชิญชวนให้เปลี่ยนความคิดทั้งทัศนคติ

.  แนวทางสำคัญของการพูดเชิญชวน

            การพูดเชิญชวนจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพูด  ดังนี้

            . ผู้พูดควรตระหนักถึงหลักการพูดเชิญชวน  เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ  มีความต้องการที่จะฟังเรื่องราวต่อไปจนเกิดความพึงพอใจเห็นจริงตามที่พูด  ทั้งนี้เพราะผู้พูดได้นำเสนอเรื่องราวอย่างมีเหตุผล  มีการสร้างมดนภาพให้แก่ผู้ฟังด้วยการยกตัวอย่างหรือใช้สื่อประกอบการพูดจนผู้ฟังเห็นจริง

            .  ผู้พูดที่ดีต้องเตรียมความพร้อมที่จะพูดโดยศึกษาเรื่องราวอย่างละเอียด  แสดงเรื่องราวที่พูด  ความหมายของสารที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างกระจ่างชัด  แสดงเหตุผลในการเชิญชวนได้อย่างถูกต้องน่าฟังและมีน้ำหนัก  เพื่อให้ผู้ฟังตระหนักถึงความจริงและความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำเชิญชวนนั้น

            . ผู้พูดต้องใช้น้ำเสียงและแสดงความรู้สึกที่แท้จริง  มีความกระตืรือร้นที่จะพูดพร้อมทั้งใช้ท่าทางและสายตาประกอบอย่างเหมาะสม

            .  การพูดเชิญชวนที่ดีต้องคำนึงถึงความถูกต้อง  เป็นการเชิญชวนให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เป็นการเชิญชวนในสิ่งที่ผิด  ในขณะเดียวกันผู้พูดต้องให้เกียรติผู้ฟัง  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้เลือกตัดสินใจเชื่อและคล้อยตาม  มิใช่เป็นการบังคับผู้ฟัง

            .  ผู้พูดต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟัง  ได้แก่  อายุ  เพศ  ฐานะ ทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  การนับถือศาสนา  และความสนใจเป็นต้น  การทำความเข้าใจผู้ฟังย่อมมีผลดีต่อการนำเสนอความคิดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ และคล้อยตามประเด็นที่เชิญชวนโดยคำนึงถึงหลักสำคัญว่า บุคคลทั่วไปย่อมพึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม

. ผู้พูดที่ดีต้องแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้กว้างขวาง  นำกลวิธีการพูดลักษณะต่างๆให้ผู้ฟังสนใจ  เช่น  นำเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังอยากรู้อยากเห็น  นำเรื่องแปลกหรือใช้การวิพากษ์วิจารณ์มาประกอบ  เป็นต้น

            . พูดตามลำดับขั้นตอน  โดยพิจารณาหัวข้อที่จะใช้พูดเชิญชวน  กำหนดวัตถุประสงค์การพูด  ค้นคว้าความรู้ประกอบ  เลือกวิธีการพูด  เลือกเหตุการณ์ประกอบการพูดให้เหมาะสม

            .  ผู้พูดที่ดีต้องเตรียมพร้อมเสมอว่า  ผู้ฟังจะมีความเห็นด้วยกับผู้พูดหรือมีความเห็นเป็นกลาง  ไม่แน่ใจ  หรือมีความเห็นไม้เห็นด้วย  เพื่อที่จะศึกษาถึงสาเหตุและนำมาเป็นแนวทางในการพูดต่อไป

            . การพูดจูงใจสามารถพูดได้ในประเด็นต่างๆ  เช่น  พูดเกี่ยวกับสุขภาพ  สวัสดิภาพในสังคม  เสรีภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี  และเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: