Posted by: Je L | กรกฎาคม 13, 2008

การบรรยาย, การอธิบาย

การบรรยายหรือการอธิบาย

            ในบางครั้งอาจได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่าง ๆ   การพูดแบบนี้ต้องใช้การอธิบายเพื่อชี้แจง  หรือให้ความรู้  วิธีการอธิบายอาจทำได้หลายแบบ  เช่น  การซักถาม  การยกตัวอย่าง หรือ การเปรียบเทียบ  เป็นต้น

 

     วัตถุประสงค์ของการบรรยายหรืออธิบาย

            การบรรยายหรือการอธิบายมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.      ให้ข้อมูลข่าวสาร  โดยการบอกเล่าและชี้แจง

๒.      ให้ความรู้และสาระ  โดยการอธิบายหรือชี้แจง

๓.      สร้างความเข้าใจ  โดยการยกตัวอย่างและตีความ

๔.     แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก และเจตคติ  โดยการเสนอความคิดแก่ผู้ฟัง

           

     วิธีพูดแบบบรรยายหรืออธิบาย

วิธีพูดแบบบรรยายหรืออธิบายอาจทำได้ดังนี้

๑.      ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลของเรื่องที่จะพูดไว้อย่างป็นระบบ

๒.      กำหนดขอบเขต แนวคิดและประเด็นที่สำคัญ

๓.      หาเหตุผล คำกล่าวอ้างและข้อค้นพบต่าง ๆ ไว้สนับสนุนเนื้อหาสาระ

๔.     เลือกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาต่าง ๆ  ไว้ประกอบการพูด  เพื่อเพิ่มน้ำหนัก  และความน่าเชื่อถือ

๕.     วางเค้าโครงเรื่องและจัดระบบความคิด

๖.      ร่างบทพูด  ตั้งแต่อารัมภบท  เนื้อเรื่อง และบทสรุป

๗.     หากต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย  ควรจัดเตรียมให้พร้อม และซักซ้อม การใช้ให้ชำนาญ

๘.     ก่อนการบรรยายควรทบทวนร่างเนื้อหา  การจัดลำดับก่อนหลังให้แน่นอน  และต้องรักษาเวลาให้พอดีตามที่กำหนดให้

๙.      ขณะบรรยาย ควรคำนึงถึงหลักการพูดอย่างถูกวิธี  เช่น  การใช้สายตา  การใช้เสียง    การใช้ถ้อยคำ  การใช้ท่วงท่าและลีลาประกอบ เป็นต้น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: