Posted by: Je L | มิถุนายน 12, 2008

หลักการฟัง

หลักการฟัง

 หลักการฟังที่ดี    การฟังที่ดีมีหลักสำคัญคือ

                                 1.  ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมายโดยทั่วไปแล้หลักการฟังมีความมุ่งหมายหลัก ประการ
                1.1   
ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน   ได้แก่   การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน
                1.2   
ฟังเพื่อความรู้   ได้แก่ การฟังเรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่าง
                1.3   
ฟังเพื่อให้ได้คติชีวิตหรือความจรรโลงใจ ได้แก่ การฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญา ความสุขุมและวิจารณญาณเพื่อเชิดชูจิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น
                                 2. 
ฟังโดยมีความพร้อม  ความพร้อมในที่นี้  หมายถึง  ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  และความพร้อมทางสติปัญญา
 
ความพร้อมทางร่างกาย    หมายถึง   การมีสุขภาพทางร่างกายเป็นปกติ  ไม่เหนื่อย  ไม่อิดโรย       
 
ความพร้อมทางจิตใจ        หมายถึง   การมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ
                
                3. ฟังโดยมีสมาธิ หมายถึง ฟังด้วยความตั้งใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง ไม่ปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปที่อื่น
                                4. 
ฟังด้วยความกระตือรือร้น   ผู้ที่ฟังด้วยความกระตือรือร้นมักจะเป็นผู้ฟังที่มองเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าจึงสนใจเรื่องที่ตนจะฟัง  
                                 5.  
ฟังโดยไม่อคติ ผู้ฟังโดยไม่อคติต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่น

                                   หลักการฟัง การฟังที่ดีมีหลักสำคัญในการฟังดังนี้
       1. ฟังให้ตรงความหมาย
       2. ฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
       3. ฟังเพื่อหาข้อโต้แย้ง หรือคล้อยตาม
       4. ฟังเพื่อความรู้
       
ในการฟังแต่ละครั้ง อาจมีจุดมุ่งหมายในการฟังสองหรือสามประการในการฟังแต่ละครั้งดังนั้น เราจะสังเกตเห็นในการฟังแต่ละครั้งนั้น บางทีเราฟังการอภิปรายเราต้องใช้เหตุผลในการฟังคือเราต้องใช้การฟังเพื่อหาข้อโต้แย้งหรือคล้อยตามหรือการฟังสารเพื่อความจรรโลงใจเราต้องใช้เหตุผลในการฟังแตกต่างกันออกไป   

 

 

 

หลักการฟังที่ดี

·         ต้องมีสมาธิในการฟัง

·         สนใจต่อจุดมุ่งหมายในการฟัง

·         ต้องมีจุดมุ่งหมายในการฟัง

·         มีความสามารถในการจับใจความ

·         มีความพร้อมในการฟัง

·         ฟังโดยไม่มีความลำเอียงต่อผู้พูด และต่อเรื่องที่ฟัง

·         จดบันทึกสิ่งที่ฟังและนำไปใช้ประโยชน์

 

ลักษณะการฟังที่ดี

 

 มีมารยาทในการฟังเช่น  แสดงความสนใจ   กระตือรือร้นที่จะฟัง   ไม่คุยซุบซิบหรือทำเสียงเอะอะหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ   ไม่ให้เกียรติผู้พูด   เป็นต้น

·         ฟังในสิ่งที่ควรฟัง  มีสารประโยชน์

·         ฟังโดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์   รู้จักใช้เหตุผล   ไม่เชื่ออะไรง่ายโดยไม่ไตร่ตรอง

·         ฟังอย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิด   เพื่อหาข้อเท็จจริง

·          มีศิลปะในการฟัง    รู้จักใช้ไหวพริบในบางโอกาส    เพื่อช่วยให้ผู้พูดพูดได้ตรงตาม   จุดประสงค์ที่ผู้ฟังต้องการ   เช่นการใช้คำถามนำไปสู่จุดประสงค์   เป็นต้น

·          ตีความจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้อง   และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้

·         นำคุณค่าของสิ่งที่ได้ฟังมาใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น   ชีวิตส่วนตัว   อาชีพ   เป็นต้น

            การฟังที่ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกอยู่เสมอ   เมื่อฟังแล้วต้องคิดไปพร้อมๆ กัน   การฟังมากจะทำให้เป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวาง  สิ่งสำคัญที่สุดของการฟังก็คือ   ผู้ฟังต้องฟังด้วยความตั้งใจ  สนใจและเข้าใจเรื่องที่ฟังตรงกับจุดประสงค์ของผู้พูด

 

แต่ละคนมีหลักการฟังมี่ต่างกันแล้วคุณมีหลักการฟังอย่างงไร? บอกกันบ้างน่ะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: